ТЕЛК /териториални експертни лекарски комисии/ са орган, пред който се явяват лица за освидетелстване на трайна неработоспособност.

В част от писмата, ТЕЛК изискват и психологично становище като неразделна част от необходимите документи за явяване пред комисия. Психологичното становище представлява специална тестова методика, състояща се от няколко батерии тестове. Продължителността на изследването в общия случай е около 30-40 мин. Готовите становища се предават на пациента до 2 работни дни, в 2 оригинални екземпляра.

Цена на психологично становище – 70 лв.

* При явяване за психологично становище, моля да представите всички актуални към момента епикризи и актуална психиатрична консултация/ако се изисква такава/.