ТЕЛК /териториални експертни лекарски комисии/ са орган, пред който се явяват за лица за освидетелстване на трайна неработоспособност

В част от писмата, ТЕЛК изискват и психологично становище като неразделна част от необходимите документи за явяване пред комисия. Психологичното становище представлява специална тестова методика, състояща се от няколко батерии тестове. Продължителността на изследването в общия случай е около 20-30 мин. Готовите становища се предават на пациента до 2 работни дни, в 2 оригинални екземпляра.

Цена на психологично становище – 80 лв.

* При явяване за психологично становище, моля да представите копия на всички актуални към момента епикризи и актуална психиатрична консултация/ако се изисква такова/.